info@mop.gov.tl +670 3310972
ANUNSIU TENDERIZASAUN

Ministério das Obras Públicas (MOP) Timor-Leste liu husi DNA - DGAF - MOP konvida Empreza  sira atu hatama kotasaun ba Projecto  hanesan tuir mai: