info@mop.gov.tl +670 3310972

Portaladmin - 27/Jun/2023

MOP LANSA FATUK DAHULUK BA ESTRADA AILEU-LEKIDOE, KSOLOK BOOT BA POVU AILEU

Aileu, 27 Junnu 2023: Ministru Obras Públikas (MOP), Eng. Abel Pires da Silva, akompaña husi Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu (MED), Sr. Armindo Maia, Administradór munisípiu Aileu, Sr. Abel da Conseição, lansa fatuk dahuluk ba projetu konstrusaun estrada husi kapitál munisípiu Aileu nian ba to’o postu administrativu Lekidoe no to’o iha estrada boot postu administrativu Remexiu (kruzamentu estrada boot ba Dili no Aileu nian) ne’ebé sei konstrui durante tinan ida ho balun.

Media - 22/Jun/2023

MOP PARTISIPA REUNIAUN DAHULUK VI LEJISLATURA, FERNANDA LAY ELEITA BA PREZIDENTE PN

Ministru Obras Públikas (MOP), Eng. Abel Pires da Silva, partisipa iha reuniaun dahuluk Lejislatura daneen (VI) nian

Media - 21/Jun/2023

EMBAIXADÓR JAPAUN AGRADESE MOP BA KOOPERASAUN DI’AK DURANTE MANDATU

EMBAIXADÓR JAPAUN AGRADESE MOP BA KOOPERASAUN DI’AK DURANTE MANDATU Embaixadór Japaun Agradese MOP ba Kooperasaun Diak durante Mandatu

Media - 20/Jun/2023

MOP PARTISIPA IHA LANSAMENTU RELATÓRIU ANUÁL DARUAK KOMISAUN INTERMINISTERIÁL BA DEZENVOLVIMENTU TURÍZMU

Ministru Obras Públikas (MOP), Eng. Abel Pires da Silva, partisipa iha lansamentu relatóriu anuál daruak Komisaun Interministeriál ba Dezenvolvimentu Turízmu (KDIT)

Media - 16/Jun/2023

MOP LANSA FATUK DAHULUK BA ESTRADA MANATUTO-LAKLO, PM TAUR FÓ PARABÉNS NO HUSU BARIKEOAN APOIU PROSESU KONSTRUSAUN

MOP LANSA FATUK DAHULUK BA ESTRADA MANATUTO-LAKLO, PM TAUR FÓ PARABÉNS NO HUSU BARIKEOAN APOIU PROSESU KONSTRUSAUN MOP Lansa Fatuk Dahuluk ba Estrada Manatuto-Laklo, PM Taur Fó Parabéns no Husu Barikeoan Apoiu Prosesu Konstrusaun

20 24 25 26 27 28
Arquivu Noticia