info@mop.gov.tl +670 3310972

Media - 27/Feb/2024

Ministro Obras Públika Orienta Ona IGE-ADI Atu Monta Tetrapod iha Mota Loes

Ministro Obras Públika-Samuel Marçal Iha segunda Feira ne’e akompanha hosi Vogal I IGE-ADI Almerio Caeiro Alves ho Ekipa tecniku Unidade Inspesaun Verifikasaun no Pagamentu Ministeriu Obras Públika(UIVP-MOP) Halao Monitorizasaun ba Mota Loes.

Media - 23/Feb/2024

Ministru Obras Públika Vizita Parke Solar Photovoltaic iha Laleia

Ministru Obras Públika-Samuel Marçal iha sesta-feira ne’e, akompania hosi Prezidenti Komisaun Ezekutiva-Paulo da Silva, Komisáriu Ezekutivu Serbisu Tékniku-Latino Jerónimo ho Diretora Finansas no Komersial-Idrisyah Sagran, vizita ba futuru konstrusaun projetu solar photovoltaic (Solar PV) iha Laleia.

Media - 23/Feb/2024

Ministro Obras Públika Halao Monitorizasaun ba Ponte Lamara Natarbora Inklui Poste Rua Iha Betano

Ministru Obras Públika-Samuel Marçal, hafaoin halao monitorizasaun ba Ponte Lamara,Natarbora,Manatuto inklui ponte rua (2) iha Betano, Ponte Selihasan no Ponte Kasaboka, iha sesta-feira ne’e, orienta ona ekipa tékniku hosi Ministériu Obras Públika (MOP).

Media - 23/Feb/2024

Ministro Obras Públika Halao Monitorizasaun ba Ponte Lamara Natarbora Inklui Poste Rua Iha Betano

Ministru Obras Públika-Samuel Marçal, hafaoin halao monitorizasaun ba Ponte Lamara,Natarbora,Manatuto inklui ponte rua (2) iha Betano, Ponte Selihasan no Ponte Kasaboka, iha sesta-feira ne’e, orienta ona ekipa tékniku hosi Ministériu Obras Públika (MOP).

Media - 23/Feb/2024

Ministro Obras Públika-Samuel Marçal vizita ba Betano hodi hare fasilidades Sentral Eletrika Betano.

Ministro Obras Públika-Samuel Marçal, Akompanha hosi Presidente Komisaun Ezekutiva Eletrisidades de Timor-Leste ,Emprensa Públika (EDTL,E.P)-Paula da Silva ,Komisariu Ezekutivu Serviso Tekniku ,Eng.Latino Jeronimo no Directora Finansas no Komersial-Idrisyah Sagran,sesta feira ne’e halao vizita ba Betano hodi hare fatin nebe atu hari fasilidades Des-Caregamentu Mina ba Sentral Eletrika Betano.

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Arquivu Noticia