info@mop.gov.tl +670 3310972

EKIPA MOP HAMUTUK HO PRIMEIRO MINISTRO-XANANA GUSMÃO KONTINUA TUN DIREITA IHA TERENU HODI REZOLVE PROBLEMA INUNDASAUN

EKIPA MOP HAMUTUK HO PRIMEIRO MINISTRO-XANANA GUSMÃO KONTINUA TUN DIREITA IHA TERENU HODI REZOLVE PROBLEMA INUNDASAUN

DILI ,10 Marsu 2024.

Udan bo'ot nebe Akantese iha domingo lokraik ne’e iha parte area foho becora karau maten Entre Balibar no Dare Folume Mota Bo’ot no halo ondas be’e  tun maka’as hodi halo uma komunidades nian iha Taibesi,Becora no Bidau Massaur inklui Santa’ana kontinua Sofre ba Inundasaun Refere.  

Hare ba problema ida ne’e Primeiro Ministro-Kay Rala Sanana Gusmão kordena kedas ho ekipa ministerio das Obras Públika (MOP), IGE-ADI,Secretário Estado Eletrisidades Agua no Saneamentu,Eletrisidades De Timor-Leste,Empreza Públika (EDTL, E,P),Bee Timor-Leste E.P , Sekretario Estadu Assuntu Toponómia no Org.Urbamna no Sekretario Estado Reflorestasaun no Autoridades Munisipio Dili Tun direita Azuda hadia kanalizasaun bee moos ne’ebe kotu no suru sai rai no foer ne’ebe nakonu iha valeta laran.

Kompanhia Montana Diak ,BTK no Dili United Offerese mos karreta no Eskavator ajuda suru sai tahu no foer nebe nakonu iha area metiaut nian. Kompanhia Montana Diak ,BTK  no Dili United Offerese mos karreta no Eskavator ajuda suru sai tahu no foer nebe nakonu iha area metiaut nian.

Ekipa Sobu mos ponte kiik iha area Bidau Santa'ana hodi monta fila fali manila foun nune fasilita bee dalan no mota bele liu ho di’ak hodi evita inundasaun labele no labele akontese fali ba komunidades nia uma.


Directora Nasional Manutensaun no Konservasaun Vias Rodaviarias ,Letigia dos Reis Hamjam Corbafo Informa Katak Serviso nebe sira halao bazeia ba Orientasaun Xefi Governo nian.


Hahu dader to’o lokraik ne’e Ekipa Ministerio das Obras Públika (MOP) Mai tomak hodi simu Orientasaun husi Primeru Ministro-Kay Rala Xanana Gusmão atu buka solusaun ba problema inundasaun ne’e Tamba Valeta bee dalan barak intipidu nakonu ho foer persiza hadia Urgensia.” Informa Sra.Letigia.

Ba loron Segunda (11/03/2024) Dader ne’e ekipa sira sei kontinua halao nafatin serviso to’o Remata.


#Média_MOP