info@mop.gov.tl +670 3310972

Salva Komunidade Sira Hosi Risku Dezastre

Salva Komunidade Sira Hosi Risku Dezastre
*PM Organiza Ministru Obra Publika-EDTL No Saneamentu Tesi Ai Hun Boot Moris Iha Estrada Ninin
Dili, 01 Dezembru 2023- Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão akompania hosi Ministru Obras Publika-Samuel Marçal ho Sekretariu Estado Toponomia-Germano Santa Brites Dias, inklui ekipa Bombeiros, Eletridade de Timor-Leste (EDTL) no ekipa Saneamentu Munisipiu Dili, hahu hosi Sesta-feira to Domingo kontinua kua ai-halihun boot iha Taibesi Matando Dili.
Entretantu atividade kua ai hali ne’e realiza, bainhira komunidade sira ne’ebé hela besik iha area ai hun ne’e hato’o proposta ba Xefe Governo Kay Rala Xanana Gusmão, hodi husu ajuda kua ai ne’e, tanba ai-halihun boot ne’e ninia kondisaun komesa dodok ona no sei monu bainhira tempu udan no anin.
Intervensaun ne'ebé Xefe Governu halo ne'e, ati proteze komunidade no motorista sira hosi risku dezastre, bainhira akontese udan no anin boot.
Remata kua ai hali iha Taibesi Matando, ekipa Bombeiros kontinua halo identifikasaun ba ai hun sira iha Dili laran.
Hafoin halo identifikasaun, ekipa Bombeiros hare iha parte Pertamina Kuluhun matan dukur sanak moris tama too estrada, nune'e ekipa tun direta hodi Kua ai sanak ne'e.
Atividade tesi no koa ne’e hetan apoio mós hosi komunidade, hodi ajuda foti ai hirak ne’ebé tesi ona no tula kedas ba kareta saneamentu nian hodi ba soe iha faton Lixeiru Tibar.(*)
Mídia-MOP