info@mop.gov.tl +670 3310972

Ministru Obras Públika Hare Direta Konstrusaun Moru protesaun Ne’ebé Hetan Estragus Hosi Inundasaun

Ministru Obras Públika Hare Direta Konstrusaun Moru protesaun Ne’ebé Hetan Estragus Hosi Inundasaun
Covalima, 21 Outubru 2023
Ministru Obras Públika-Samuel Marçal akompañia hosi ekipa tekniku Ministériu Obras Públika (MOP), iha loron sabado ne’e, hala’o vizita ba Covalima hodi observa direta, kondisaun ponte no moru protesaun ne’ebé hetan estragus hosi inundasaun ne’ebé akontese durante loron tolu nia laran, hahú husi 02 to’o 04 fulan-Jullu tinan 2023.
Iha vizita ne’e Ministru Obras Públika, orienta ona ekipa kompañia ne’ebé kaer obra ponte no moru protesaun, atu aselera lalais sira nia servisu atu nune’e bainhira udan monu rai, obra moru protesaun ne’e remata, hodi nune’e bele salva komunidade sira hosi risku inundasaun, bainhira akontese udan ho intensaun bo’ot.
Ponte ne’ebé Ministru Obras Públika ba observa lokaliza iha suku Tashilin, postu Zumalai no ponte Lomea, Ponte Rai Ketan iha suku Labarai, postu Suai, difikulta movimentu transporte públiku tanba ponte kotu.
Hafoin remata halo observsaun iha Covalima Ministru Obras Públika ho ekipa desloka fali ba iha irigasaun Karau Ulun, Betano, Manufahi.(*)
Mídia-MOP